งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงจารุพิชญา    ต่อพล
2. เด็กหญิงพรรณปพร    นัยเนตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ดวงแข
1. นางกรองทิพย์    จำปาทอง
2. นางสาวสกลพร    เกษกร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พลายคง
2. เด็กหญิงวรินทร์พร    สุดโสม
3. เด็กชายวรภพ    กำลังวิก
1. นางสาววริศรา    จบศรี
2. นางสาววิมลรัตน์    ภาคินัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ภูแลนภู่
2. เด็กหญิงพรนับพัน    อินทนู
3. เด็กหญิงพิมพิกา    ไม้สน
1. นางสาววันทนีย์    พึ่งสุข
2. นางสาวสุภาวดี    นิ่มพยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายธันยากร    คลองแห้ง
2. เด็กหญิงนัชชา    กรึงไกร
3. เด็กหญิงวริสรา    มดแดง
1. นางสาวดวงดาว    มดแดง
2. นางสาวเพียร    ตุ้มสุวรรณ์
5 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายชัยวิชิต    แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงอรพรรณ    อินทนะ
3. เด็กหญิงลักษณารีย์    ดีน้ำ
1. นางสาวจันทิมา    คณฑา
2. นางสาริกา    เรืองศรีจันทร์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................