งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    พุกบ้านเก่า
2. เด็กหญิงอำพร    แป้นต่วน
3. เด็กหญิงสุภาวดี    สีสว่าง
1. นางสาวกัญญมน    ไหวกลับ
2. นางสาววารุณี    ศรีใจ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงชนาภา    เอี่ยมดี
2. เด็กหญิงกรรณฐิมา    พิกุลทอง
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ    มณีนิล
1. นางกษิรา    สุขสุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................