งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก 2 1. เด็กชายภูวเดช    โพธิ์ทัย
2. เด็กชายพรเทพ    สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายธนากร    นนทะศรี
4. เด็กชายกิติ    สารัตน์
5. เด็กชายอดิศร    ณรงค์มี
6. เด็กชายนัฐภูมิ    หอมบานเย็น
1. นายวิทยา    ทองศรี
6
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายเมธี    คำแอบ
2. เด็กชายธนาณัติ    หงส์ทอง
3. เด็กชายพูลศักดิ์    บุรีสูงเนิน
4. เด็กชายสรศักดิ์    กองสูงเนิน
5. เด็กชายยศนันท์    อโนนาม
6. เด็กชายอนุชา    ด้วงหนองบัว
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายสามารถ    เพ็ญบุญธรรม
3. นายสิวะ    ฟักขาว
4
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายอนิวัฒน์    บุตรเพ็ชร
2. เด็กชายกองทัพ    จงเกษกรณ์
3. เด็กชายวรินทร    มั่นคง
4. เด็กชายวีรวัฒน์    เชี่ยวธัญกรณ์
5. เด็กชายธีรภัทร    เหลือน้อย
6. เด็กชายทักษิณ    มนัสตรง
1. นายนิพนธ์    ฉัตรอักษรานนท์
2. นายวราพงษ์    สุวาส
3. นายอำนวย    เหมะ
4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายกรวิชญ์    อ่อนศรี
2. เด็กชายศิวัฒน์    วิเศษกุล
3. เด็กชายจิรโรจน์    เขียนเอี่ยม
4. เด็กชายปัญญา    ไวกสิกรณ์
5. เด็กชายรัชชานนท์    รูปงาม
6. เด็กชายศุภวิชญ์    จรรยา
1. นายวิรุฬห์    เช่นพิมาย
2. นางสาวสุลัดดา    ชาวป่า
3. นายอนุชา    พรมเขียว
5
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กชายชัยภัทร    สอนใจ
2. เด็กชายวีมน    -
3. เด็กชายวงศ์นเรศ    อยู่ปรางค์
4. เด็กชายอภิรักษ์    กสิกิจ
5. เด็กชายวีรกร    น้ำพุ
6. เด็กชายญาโนทัย    กลิ่นทอง
1. นายสุระชัย    กลิ่นสุคนธ์
8
6 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    ครองแห้ง
2. เด็กหญิงณฤดี    กาฬภักดี
3. เด็กหญิงศิรินภา    หมอกทอง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    สุวรรณ
5. เด็กหญิงรมิตา    การะเกตุ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสนพรม
1. นายโชติ    เสาร์ทอง
7
7 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์    พงษ์อุดทา
2. เด็กชายทยากร    สุขวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชชา    แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงทาริกา    แห้วเพ็ชร
5. เด็กชายพีรดนย์    อ่อนศรี
6. เด็กหญิงอริญชยา    สุขยืน
1. นายสมกิจ    น้อยคำมูล
2. นางสุพัตตรา    น้อยคำมูล
3. นางสุภารัตน์    คำนวณสวัสดิ์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายธนพนธ์    เจริญศรี
2. เด็กชายชัยภัทร    บัวดี
3. เด็กชายศิวัช    แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วบูรณ์
5. เด็กหญิงพิราอร    แห้วเพชร
6. เด็กหญิงปานิตา    แห้วเพ็ชร
1. นางสาวจันทิมา    คณฑา
2. นางดาหวัน    รังษิมาศ
3. นางสาริกา    เรืองศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายจิรายุ    ค่ำก่ำ
2. เด็กชายอภิรักษ์    วารี
3. เด็กชายอภิเดช    คันธมาลา
4. เด็กชายฐานันดร    เกตุชู
5. เด็กชายพงศพัธ    โม้อุ้ย
6. เด็กชายสิริชัย    ปันทา
1. นายกฤษณ์    ทาทอง
2. นายสถิตพงศ์    แยบเขตร์การณ์
3. นางสาวเปรมมิกา    อ่อนธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................