งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายชัยอนันต์อ    อนุบาลผล
1. นางสาววันวิสา    พูลศรี
5
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายชโณทัย    ตระกูลวรรณา
1. นางสาวอัญชลี    สบบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายธนะกฤษณ์ฎิ์    ปิยะวัชร์ธิติกร
1. นางสาวธัญวรัตน์    ผิวเหลือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายพัสกร    ประสิทธิ์
1. นางสาวกมลเนตร    เก่งเขตรกรณ์
5
5 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายวีรศักดิ์    สุขยืน
1. นางสาวกำไร    ชัยโชคบวร
7
6 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายชวนากร    บึงราษฎร์
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
4
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายพิพัฒน์    วงษ์อำมาตย์
1. นางสาวนิธิประภา    ยิ้มพะ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายณัฐภัทร    แย้มแสง
1. นายวิโรจน์    คณฑา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................