งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กชายธนดล    จันทร์แก้ว
1. นางสาววิไลวรรณ    เฉลิมจาน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทิพวรรณ์
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายวินัย    กสิกรณ์
1. นางสาวอริสรา    ทองคำดี
6
4 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายศุภกิตติ์    สระทองปา
1. นางวิชา    แสนหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ใจน้อย
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
7
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐพล    กรึงไกร
1. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
5
7 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายสหมงคล    ขู่คำราม
1. นางไข่มุก    สดุดี
4
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    ผ่อนตาม
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................