งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุวรรณโอสถ
1. นางวิลาพันธ์    สิงห์โตทอง
8
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงจิรดา    ศิริโยธา
1. นายกิตฑิ์ธเณศ    พัฑฒิพงศ์ชูกิจ
5
3 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    พันธ์เปี่ยม
1. นางสาวปนัดดา    ศรีแจ่ม
8
4 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงอุษามณี    ประทุมเหง่า
1. นายธัญวิทย์    สาริกา
6
5 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงณิชกาญจน์    ศิริวัฒนา
1. นางสาววชิราคณา    เปรมจิตต์
13
6 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงสุทธภา    ใหญ่หนักแน่น
1. นางสาววิจิตรา    ชันตะ
8
7 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงอุไรพร    โลนันท์
1. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
7
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา    วินทะไชย
1. นางสาวคีญาพัฒน์    เหล่าแช่ม
4
9 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงอารยา    คงเพียร
1. นางสุนทรี    แก้วงาม
11
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    เที่ยงทอง
1. นางสาวดาริกา    รอดไผ่
14
11 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    หล่อทอง
1. นางสาวสาวิตรี    มุสิราช
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงพรรณภัทร    หลอยส่วน
1. นางสาวน้ำทิพย์    ยอดเพ็ชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สำราญมาก
1. นางสาวดวงแก้ว    ชาตรี
11
14 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โตสงคราม
1. นายวิสุทธิ์    เภตรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................