งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงอรทัย    ชำนาญเขตรกรณ์
1. นางสาววิไลวรรณ    เฉลิมจาน
10
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงระพีพร    เห็นสิน
1. นางสาวศิรประภา    พันธ์พงษ์
3 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงชลลดา    สุโชคพิภพกุล
1. นางสาวญดาวรรณ    ประสพ
7
4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุกานดา    อ่อนน้ำเที่ยง
1. นายพีระ    อินทร์เพ็ญ
4
5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงดรุณี    โค้จันทร์
1. นางสาวธัญวรัตน์    ผิวเหลือง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงหัทยา    บารมี
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
5
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงบุญเกิด    เมฆพัต
1. นางสาวอริสรา    ทองคำดี
11
8 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    คงสำราญ
1. นางสาวจินดา    ปิ่นแก้ว
13
9 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงรสริน    วัฒนวิกย์กรรม
1. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
12
10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    มหาหงษ์
1. นางสุนทรี    แก้วงาม
9
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงมัทนพร    แสงสีงาม
1. นายอนุวัฒน์    คงเฉลิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงภรณ์อำภา    จันทร์ศรี
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
8
13 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงณัฐชา    น้ำพุรุ่งเรือง
1. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
5
14 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงนันธิดา    สุวรรณโอสถ
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................