งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กชายกงพัฒน์    คำทำ
2. เด็กชายชาวี    อินทรีย์
3. เด็กชายมานัด    โตยอด
4. เด็กชายณัฐพล    วะชู
5. เด็กชายเกริกฤทธิ์    เพชรรักษ์
6. เด็กชายสหรัฐ    สุขยืน
7. เด็กชายสรยุทธ    มีเจริญ
8. เด็กชายสิทธิพล    จันทรแก้ว
1. นายสุระชัย    กลิ่นสุคนธ์
2. นายเทวัลย์    ร่วมศรี
3. นายโชค    สุจริตจันทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................