งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกนกพล    จีนวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองดอนใหม่
3. เด็กหญิงสุชานันท์    วิญทะไชย
4. เด็กหญิงรัตนา    แสงจันทร์
5. เด็กชายเพทาย    บัวลอย
6. เด็กชายโชคชัย    เลิศศิริสวัสดิ์
1. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
2. นางสาวสมใจ    มุมาน
3. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงบุญทวี    เจริญลักษณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สุวรรณ
3. เด็กชายปฏิภาณ    ขุนณรงค์
4. เด็กชายชินวัตร    ประเสริฐศรี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................