งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ลานสัก 3 1. เด็กชายธนกฤต    แม่นศร
2. เด็กชายมนุเชษฐ    ขันอาสา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    แม่นศร
1. นางสาววันเพ็ญ    กล่ำเจริญ
2. นางวันเพ็ญ    บุตรลพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดผาทั่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงพรรณณาราย    ฉัตรไธสง
2. เด็กหญิงพิรยา    ป้อมคำ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สิทธิการ
1. นางสันทนา    คณฑา
2. นางสุพรรณี    กสิกรณ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................