งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงจิราภา    บุญชูดำ
1. นางพัชรีย์    สัมพันธ์อภัย
9
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    สิทธิกรรณ
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
9
3 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงนลัททิพย์    คงเมือง
1. นางภัทรจิตรา    พิบูลย์
5
4 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    วระคุธ
1. นางจรรยา    ชื่นชม
4
5 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ทวีจกิจ
1. นางสาวสุนันตา    ตั้งมั่น
11
6 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ หนองฉาง 3 1. เด็กชายกรอัฑฒ์    สมัครเกษตรการ
1. นางสาวพรรณาราย    เกตุเกล้า
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    โพธิ์พิทักษ์
1. นายสุชล    โกส้ม
6
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายไพโรจน์    แสงเทียนชูตระกูล
1. นางสาวพัชณิดา    ขุนณรงค์
6
9 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงบุษกร    เผือกศรี
1. นางสาวนภาพรรณ    จงเกษกรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธีรเดช    ไค่นุ่นน้อย
1. นางอัมพร    เพชรรัตน์
12
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงปภัสสร    ศุลีดำรงวุฒิ
1. นางสาวพรสุดา    โกมล
6
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    เปรมทอง
1. นางสาวปิยะรัตน์    วิมานทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายยศกร    เทพเขียว
1. นางกชพร    เปียมาลย์
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................