งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพรรษชล    คชอ่วม
2. เด็กหญิงชนิกานต์    โสภา
3. เด็กหญิงสุภาพร    เผ่าโหมด
4. เด็กชายโพธิวงศ์    โพธิ์พรม
5. เด็กชายธนากร    เสืออินทร์
6. เด็กชายธนพล    นาคเมือง
7. เด็กหญิงวรนุช    จีนอ่อน
8. เด็กหญิงปลิตา    อ่ำคง
9. เด็กหญิงรัตนา    กลิ่นทับทิม
10. เด็กหญิงวรัญญา    ชมชื่น
1. นางสาวนรัฐวัลล์    เกลี้ยงล่ำ
2. นางภัทรา    อินต๊ะอุ่นวงศ์
3. นางวิชา    แสนหาญ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................