งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายนนทกร    พงษ์ดี
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ศรีพรมมา
3. เด็กชายชนะวงศ์    บุญอาจ
4. เด็กหญิงกมลชนก    ยืนยง
5. เด็กชายปรินทร    ไชยชมภู
6. เด็กชายจารุเดช    หุนนารา
7. เด็กหญิงปภาดา    น้อยแสง
8. เด็กหญิงน้ำฝน    ประทุมสูตร์
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กันจุล
10. เด็กหญิงพันธิตรา    สัมพันธ์อภัย
1. นางธัญญภรณ์    ไชยศิลา
2. นายพีระศักดิ์    อาทิตย์ตั้ง
3. นางสรินท์ณา    วรสิทธิ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายศุภชัย    ชวนปี
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์    สุวะที
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เอี่ยมแท้
4. เด็กหญิงกฤตภัทร    บางเกษม
5. เด็กชายลัทธพล    สำเภา
6. เด็กหญิงสุนิสา    จันทร์เดช
7. เด็กหญิงสรัญญา    จันทร์ประจำ
8. เด็กหญิงวิภวานี    ศรีสด
9. เด็กหญิงอัญชลิกา    หากันดา
10. เด็กหญิงศุลีพร    จงเกษกรรณ์
1. นายธีรธร    เหลืองสุวรรณ
2. นายวรพงษ์    จรตระการ
3. นางสาววรรณา    เดชอำพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................