งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    ทับทิม
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
6
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปัญญาพร    กิทำ
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
6
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายนันทพงษ์    ยิ้มพักตร์
1. นายขวัญชัย    รัตนธรรม
4 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงนัชชา    สมการ
1. นายสงกรานต์    นิ่มช้ำ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    อธิวาศ
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
4
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    บุญงามขำ
1. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายโชคชัย    แสนรส
1. นางพัชราภรณ์    สุสุข
4
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงวรัญรส    มาตย์นอก
1. นายวัลลภ    จิตตะมุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................