งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    เรืองรัตน์
1. นางณัตจีรา    ธุมา
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทิพวรรณ์
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายศุภกร    จันทรา
1. นายวรัญญู    ปภาตา
4 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4
5 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นายสุกฤษฎิ์    ยะไข่
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายชโยดม    บุษดี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    อำพิน
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................