งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ก้อนทอง
1. นางสมทรง    เหล่าลูกอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงดารุณี    โค้จันทร์
1. นางณัตจีรา    ธุมา
4
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    มาตา
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
5
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกันตา    สิมากรณ์
1. นายวรัญญู    ปภาตา
12
5 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกาหลง    แจ้งอุบล
1. นายธนบูรณ์    กอบสาริกรณ์
10
6 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงรสริน    วัฒนวิกย์กรรม
1. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
11
7 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พจุไทย
1. นางวรภัทรา    แข็งเขตการณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพัชราวดี    แก้วคลุ้ม
1. นายธงชัย    สุทธิประภา
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงมาริษา    ปทุมโพธิ์
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    มหาหงษ์
1. นางสุนทรี    แก้วงาม
6
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    ยงเกียรติ
1. นายวันชัย    แสงทอง
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชมชื่น
1. นางวิชา    แสนหาญ
13 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เนียมกลัด
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
9
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงสุชัญญา    การภักดี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
7
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงลินดา    เพ็ชรหนู
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงมนต์นภา    จำปา
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................