งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกนกพร    สายดอน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินถาวร
3. เด็กชายธนวัฒน์    สุคนธชาติ
1. นางสาวนิตยา    เงินลำปาง
2. นางสาววริศรา    จบศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองฉาง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สร้อยสนธื
2. เด็กหญิงอชิรญา    กำเนิดเวช
3. เด็กหญิงนันทิยา    โพธิ์รัง
1. นายกิตติคุณ    เส็งจีน
2. นางสาวณัฐพร    หัสแดง
5
3 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    ทองทิพย์
2. เด็กหญิงชลิตา    กลิ่นสารท
3. เด็กหญิงวงพระจันทร์    พุดผาวง
1. นางกาญจนา    ทุ่งทอง
2. นางสาวนุชจลี    สุขแจ่ม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ทวีทา
2. เด็กหญิงจันทกร    ดีเทียน
3. เด็กหญิงสุกฤตา    มดแดง
1. นางสุภิญญา    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวเจนจีรา    บุญเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงจิดาภา    ยอดสง่า
3. เด็กหญิงปุณณภา    รักอู่
1. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
2. นางประไพ    กันแคล้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................