งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงชณันยา    สีสุก
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยศิลา
5
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    บุญเลิศ
1. นายกิตฑิ์ธเณศ    พัฑฒิพงศ์ชูกิจ
14
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    สีทา
1. นางณัตจีรา    ธุมา
10
4 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    วงษ์สาริกิจ
1. นายธัญวิทย์    สาริกา
8
5 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงโศภิต    ไก่ลุ้ย
1. นางสมควร    เผ่าชวด
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    คำนวน
1. นายศักดิ์ดา    ทิพวรรณ์
6
7 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงดวงสมร    พุ่มพวง
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
12
8 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงวริศรา    สัตย์ธรรม
1. นายทรงยศ    ยิ้มหนองเต่า
9
9 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงวิมนต์วรรณ    หอมชะเอม
1. นางปราณี    วีระสะ
4
10 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วการไร่
1. นางสาวชนิษฐ์ภัค    โทมี
6
11 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    เพ็งสวัสดิ์
1. นายรุ่ง    รอดจาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงรัชฎากร    จำปีขาว
1. นางชลิดา    ทับวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สำราญมาก
1. นางสาวดวงแก้ว    ชาตรี
11
14 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มานะการณ์
1. นายวิสุทธิ์    เภตรา
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................