งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายศุภกร    อรุณเกษตรโชค
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยศิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายชายนฤสรณ์    ลำภา
1. นายกิตฑิ์ธเณศ    พัฑฒิพงศ์ชูกิจ
11
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายศุภพล    ทองคำดี
1. นายพุฒศักย์    มุสิราช
5
4 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เหล่าเขตรกิจ
1. นายธีรธร    เหลืองสุวรรณ
7
5 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กชายธนพนธ์    ฤทธิ์เดช
1. นายธัญวิทย์    สาริกา
8
6 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กชายทัศพรรณ    เวชพราม
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
9
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายศิรเดช    ธรรมชาติ
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายศุภกร    โพธิ์แป้น
1. นายจิตกร    สมาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายจิรเดช    บุญประเสริฐ
1. นายจตุฤทธิ์    สัมฤทธิ์
10
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายกรตะวัน    จูมโสดา
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
6
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายอมรสวัสดิ์    แป้นห้วย
1. นายวิทย์วศิน    พิมพ์น้อย
12
12 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กชายพีรพัฒ    การวงษ์
1. นายบุญยืน    โฉมอัมฤทธิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................