งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บางประเสริฐ
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย    เทียนแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล    พวงกุหลาบ
4. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์    วิรัชวงษ์
5. เด็กหญิงปณิดา    คลองแห้ง
6. เด็กหญิงพิชชานันท์    พ็ญพันนาค
7. เด็กหญิงอรจิรา    วงศ์ดวงดำ
8. เด็กหญิงอรพรรรณ    พัดศรี
9. เด็กหญิงอิสรา    โคกโพธิ์
10. เด็กหญิงพัชรพร    เกตุเมฆ
1. นางสาวจารุพร    คำแก้ว
2. นางสาวทองแดง    แซ่เล้า
3. นางสาวพัทธนันท์    อินทรพิมพ์
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ห้วยคต 1 1. เด็กชายชินภัทร    เบ้าทอง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    กีตา
3. เด็กชายสุพจน์    มังสา
4. เด็กชายเทพณรงค์    วันนา
5. เด็กหญิงอานิตยา    นวมแสง
6. เด็กชายเจษฎา    คุณพิพัฒน์
7. เด็กชายมณฑิตา    รัตนสูตร
8. เด็กชายธีรเดช    อ่อนศรี
9. เด็กหญิงปราณี    กอบธัญญากิจ
10. เด็กชายสิทธิโชค    เชิญรัมย์
1. นายทวีศักดิ์    ตัณฑพาทย์
2. นางสาวศศินันท์    เชียโว่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายกรวิทย์    แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายกลวัชร    ตันหยง
3. เด็กชายธนภัทร    เชิดโฉม
4. เด็กชายนิรันดร์    ศรีจันทร์
5. เด็กชายปวริศ    วินัยพานิช
6. เด็กชายปวเรศ    วินัยพานิช
7. เด็กชายรัตนชัย    ชลิตพิรัตร
8. เด็กชายสุธี    รุ่งเรือง
9. เด็กชายอนุชา    ปิยะศรี
10. เด็กชายอนุภัทร    ขุนทอง
1. ดร.บุญรักษา    ราสี
2. นางสาวพัชรี    สอนเมือง
3. นายอำนาจ    พันธ์ุเขียน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกิจษฎา    ทองบุตร
2. เด็กชายศิววงษ์    พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์    บัวเผื่อน
4. เด็กชายขจรศักดิ์    เลขยัน
5. เด็กชายธนากร    แสงวิจิต
6. เด็กหญิงปัทมา    ทองบุตร
7. เด็กหญิงศิริประภา    พุกมาก
8. เด็กหญิงสริตา    สายแวว
9. เด็กหญิงอรทัย    น้อยนิ่ม
10. เด็กหญิงนิภาพร    ภิญโย
1. นายปรมะ    สิงห์สม
2. นางสาวพัชรินทร์    คำฉัตร
3. นางสาวสุพัตรา    จันทวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................