งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. นางสาวกนกวรรณ    เริงเลื่อย
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    เล็กฉลาด
3. เด็กหญิงพรชิตา    ชูช้าง
4. นางสาวภัทราพร    บัวสี
5. เด็กหญิงชวัลรัตน    แจ้งยุบล
6. เด็กหญิงสุพรรษา    เขียวอ่ำ
7. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา    ศรีวีวัลลภ
8. เด็กหญิงสุวิชาดา    แจ้งถิ่นป่า
9. นางสาวอมรรัตนย์    สุวรรณพยัคฆ์
10. เด็กหญิงเกตษดา    วงศ์ตรี
1. นางสาวญดาวรรณ    ประสพ
2. นางสาวณัฐฐา    ปานแดง
3. นางทัศนีย์    ผลเศรษฐี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกิตตินันท์    ชุ่มมาตร
2. เด็กหญิงจุลัยรัตน์    สายแวว
3. เด็กหญิงธนกรณ์    เนียมกลัด
4. เด็กชายพชรพล    บำรุงทอง
5. เด็กชายภูติยะ    คุ้มโน้นชัย
6. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีสุพรรณ
7. เด็กชายอดิศักดิ์    จิตราคม
8. เด็กชายอนิวัต    แสงสด
9. เด็กชายเขตรักษ์    อินทรานุสรณ์
1. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
2. นางสาวพัชรินทร์    คำฉัตร
3. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................