งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายวีรภัทร    ประสพเนตร์
2. เด็กชายภูริณัฐ    เพ็ชรประยูร
1. นางสรินท์ณา    วรสิทธิ์
9
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เหมือนกูล
2. เด็กชายภาคิน    พลนอก
1. นางทัศนีย์    ผลเศรษฐี
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริศักดิ์    จิตเที้ยง
9
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายชานน    มักขุนทด
2. เด็กชายธนวัฒน์    คงเขียว
1. นางชลอ    เหมะ
2. นายอำนวย    เหมะ
14
4 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พลายคง
2. เด็กชายธีระ    สังข์วิสุทธิ์
1. นายกาญจนา    รัตนรุ่งเจริญ
2. นางสาวนิตยา    เงินลำปาง
8
5 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กชายธนากร    หล่อเงิน
2. เด็กหญิงกมลยุพา    รักเกียรติ
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
2. นายวุฒิชัย    เพ็งสอน
12
6 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กชายจินดา    เชี่ยวเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยวงษา
1. นายคุณากร    มาสำราญ
2. นายสุชาติ    คำภา
5
7 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงณิชา    พูลสุขเสริม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ภิญโญ
1. นางสุทธิชา    ใต้สว่าง
2. นายเจษฎา    สุขหิต
9
8 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กชายจารุวัตร    สุวาท
2. เด็กหญิงชญานันท์    ดั่นเจริญ
1. นายทศพร    พัฒโนทัย
2. นางวรลักษณ์    วงษ์สาธุภาพ
7
9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ศรีพล
2. เด็กหญิงนาถตะวัน    สายทอง
1. นางกนกวรรณ    พัฒโนทัย
2. นายทิวากร    อินเล็ก
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    แคล้วตะเภา
2. เด็กชายธีรภัทร์    ปะโคทะสัง
1. นายนพดล    ุสุมาลี
2. นางสาวสุวารี    อินทะนู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ทับทอง
2. เด็กหญิงพัชรพร    แซ่เบ๊
1. นายบรรลือ    ทองย้อย
2. นางสาวอาภา    เพชรลักษ์
4
12 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธิติวุฒิ    อุปปิด
2. เด็กหญิงสาวิตรี    มะหิงษา
1. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
6
13 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายชนาธิป    สนจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราวดี    ทรดี
1. นายพุทธิพัฒน์    วรอินทร์
13
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายนพพร    ส่งสุขสำเภา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุขแสง
1. นายกิตติธร    จ่าแดง
2. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ชาญธัญญกรรม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ชูประเสริฐ
1. นางสาวสุนันทา    เสือพุก
2. นางสาวเสาวลักษณ์    โทนใหญ่
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................