งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายณภัทร    ธนะเจริญบวร
2. เด็กหญิงภัชรี    เอกตาแสง
1. นางสุุวนัจ    จิระมณี
2. นางสาวอัญชลี    บ้วนนอก
13
2 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงภัณทิรา    สังข์ทอง
2. เด็กหญิงธิวาพร    วัลลภ
1. นางนารีรัตน์    มั่นศักดิ์
2. นางศิริพร    ชาเมืองกุล
14
3 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงจีรทิพย์    จันทร
2. เด็กหญิงปณิดา    สนพะเดิม
1. นายวิรัตนชัย    เกรียงไกรเพ็ชร์
2. นางสาวอรอนงค์    ดีพูน
4
4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงน้องนิว    เสาร์สุก
2. เด็กหญิงวริศา    แจ้งถิ่นป่า
1. นางทัศนีย์    ผลเศรษฐี
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริศักดิ์    จิตเที่ยง
7
5 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสมิตานันท์    กุมภวงษ์
2. เด็กหญิงกนกพร    จั่นผ่อง
1. นายคมศักดิ์    พันธ์สิงห์
22
6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพาวิณี    ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอนิตยา    ป้องพุทธา
1. นางดุษฎี    สุวรรณ
2. นายวีรศักดิ์    เปรมจิตต์
5
7 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    บัวสอน
2. เด็กชายศุภกฤต    มั่นรอด
1. นายทองหล่อ    พาขึ้นพร้อม
2. นายเกียรติพงษ์    เกิดศรี
22
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายพีรภัค    อินตะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา    ศรีกุลวงค์
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายสามารถ    เพ็ญบุญธรรม
21
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายสุวโรจน์    รัตนวรรณ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ปิยะทัศน์
1. นางชลอ    เหมะ
2. นายอำนวย    เหมะ
11
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายณัฐพล    โภชนา
2. เด็กหญิงสิตานันท์    ปัญญา
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
2. นางสาวสุนันทา    เสือพุก
14
11 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    เกษรบัว
2. เด็กหญิงธิฆัมพร    รัตนสูตร
1. นางสาวขวัญตา    อุไรพันธ์
22
12 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    จันทร์แข็ง
2. เด็กหญิงกมนมณี    ไวปรีชา
1. นางสาวกิติยา    วงษ์ประยูร
6
13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงกชพร    โสรดี
2. เด็กหญิงกานต์รวี    พุกบ้านเก่า
1. นายทศพร    พัฒโนทัย
2. นางวรลักษณ์    วงษ์สาธุภาพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กชายธวัชชัย    ประมงค์
2. เด็กหญิงอภิสรา    แปลกภิรมย์
1. นายธงชัย    สุทธิประภา
2. นายนันท์นภัส    ประทีป
8
15 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพนิดา    มั่นคง
2. นางสาวอาทิมา    กำเนิดเวช
1. นางศิวภา    บัวสุวรรณ
2. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
14
16 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงณัชชา    บำเพ็ง
2. เด็กหญิงทินารมณ์    ศรีม่วง
1. นางสาวสุวารี    อินทะนุ
2. นางสาวเสาวรัตน์    ฤทธิ์เดช
14
17 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายเกียรติพงศ์    ฝ่ายประสิทธิ์
2. เด็กชายสุปวีณ์    แก้วการไร่
1. นายบรรลือ    ทองย้อย
2. นางสาวอาภา    เพชรลักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ดาเกตุ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศีลลา
1. นายเทวัลย์    ร่วมศรี
2. นายโชค    สุจริตจันทร์
20
19 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงอาภัสรา    จูมโสดา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    เกตุบุญ
1. นายวสุธร    สมถะธัญการ
10
20 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กชายภาณุวัตน์    นาคสังข์
2. เด็กชายวสุพล    อัมรินทร์
1. นางสาวนิชานันท์    รักไทย
2. นางสาวเนตร์นภา    โฉมบุตร
19
21 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุชานาท    ภิญโญ
2. เด็กหญิงสุธินี    จั่นเที่ยง
1. นายกฤษฎา    สุขสุวานนท์
2. นายรุ่ง    รอดจาก
22
22 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกฤษดา    คำมีภา
2. เด็กชายสุกฤตา    กาฬภักดี
1. นายปรมะ    สิงห์สม
14
23 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายกฤษณะ    หลักพันธ์
2. เด็กชายสุพจน์    เยปอง
1. นายพุทธิพัฒน์    วรอินทร์
12
24 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    วงษ์ผา
2. เด็กหญิงวารุษา    สินรวงค์
1. นายกิตติธร    จ่าแดง
2. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
8
25 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายณัฐพนธ์    บุญศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์    เกิดวังหิน
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................