งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 752
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายวรพต    บรรจง
2. เด็กชายอมรเทพ    ทุมมา
1. นางสาววิสาขา    ดีประเสริฐกุล
2. นายศุภชัย    ปะชุนหะ
5
2 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    โพธิยา
2. เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์    แก้วเกษ
1. นางประภาพร    วงษ์ที
4
3 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กชายจักรินทร์    จ่าพุลี
2. เด็กชายสิทธิพร    ตุ้มปั้น
1. นายชัยวัฒน์    โรโต
2. นายณรงค์ศักดิ์    บัวกลับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายพงษ์อนันต์    แสงมณี
2. เด็กชายศิวกร    คำภา
1. นางสุพัตตรา    น้อยคำมูล
2. นางสุภารัตน์    คำนวณสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายชาตรี    มดแดง
2. เด็กชายศักดิ์นฤน    มดแดง
1. นางสาววรัญญา    เสลารัตน์
2. นางสาวอุุทุมพร    ฝอยเงิน
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายวิษณุ    ขุมทอง
2. เด็กชายศิวภัทร    อิทธิประเวศน์
1. นางสาวจารุวัลย์    ธรรมศิริ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์    คำดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................