งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 753
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    ดีโอด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    เอี่ยมมา
3. เด็กหญิงณิชวรา    พูลศรี
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เริงเขตร์กรณ์
5. เด็กชายดนัยณัฐ    กระแหน่
6. เด็กชายดนัยเทพ    กระแหน่
7. เด็กชายวิวัฒน์    สุขประเสริฐ
8. เด็กชายเมธา    แก้วการไร่
9. เด็กชายนทีกานต์    บุญสุวรรณ์
10. เด็กชายณัฐภูมิ    เจนเกษกรณ์
11. เด็กชายชัยอนันต์    อนุบาลผล
12. เด็กหญิงมาริษา    อ่อนศรี
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
3. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
4. นางสาวอมรรัตน์    สุพัฒน์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................