งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 759
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เพ็ชร์วัต
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
10
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงเครือวัลย์    อยู่คง
1. นางวิภา    ศิริชุมชัย
7
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงอริสรา    ดีปานแก้ว
1. นางวิรัตน์    ปรึกษา
5
4 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก 3 1. เด็กหญิงจิตตา    ชาวป่า
1. นางจรรยา    ชื่นชม
8
5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    เกตุศิริ
1. นางสาวขนิษฐา    โตกระโทก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงตรีณา    สาทนรัมย์
1. นางสาวเพิ่มศรี    เศรษฐพานิช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุขเจริญ
1. นางขวัญเรือน    บำรุงชนม์
13
8 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงธาสินี    พึ่งครุฑ
1. นางวนิดา    คำภาพักตร์
11
9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงณัฐกมล    จีนเฮี๊ยะ
1. นางสิริมา    ปัทมรัตน์
6
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร    มณีรัตน์
1. นางสาวจินดาพร    ชิดศิษฐ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงโยธิตา    ทองพิกุล
1. นางภัคจิรา    สมาคม
8
12 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงธัญญาพร    จันทร
1. นางธัญสินี    สงฆ์โนนเหล็ก
12
13 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสงนิล
1. นางสาวณัฐชยา    ลิลา
4
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงธัญกาฬ    เลขยัน
1. นางสาวพรสุดา    โกมล
14
15 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงชนิดา    พูลสวาย
1. นางอารีรัตน์    ศรีเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................