งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 760
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อ่วมสกุล
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
10
2 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงเอมวิกา    แก้วตา
1. นางสาวสายรุ้ง    โพธิ์พงษ์
11
3 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก 3 1. เด็กหญิงเกวริน    เสระบุตร
1. นางจรรยา    ชื่นชม
7
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    บวบทอง
1. นายชัยณรงค์    ศรีเดช
13
5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงชนกวนันท์    แก้ววรสูตร
1. นางเรือนแก้ว    อินทมาตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    จันทา
1. นางสาวขวัญเรือน    บำรุงชนม์
5
7 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    เศรษฐกสิกรณ์
1. นางกนกวรรณ    อุ่นเรือน
12
8 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงสุภะชา    รัดกุม
1. นางพรวดี    คุณวัฒนา
9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ภักดี
1. นายวรลักษณ์    วงษ์สาธุภาย
14
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพัชรพร    อำรุง
1. นางสาวจินดาพร    ชิดศิษฐ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงธนิสร    ตามประหัตถ์
1. นายจิตกร    สมาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ครองแห้ง
1. นางธัญสินี    สงฆ์โนนเหล็ก
6
13 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองทา
1. นางเกศราภรณ์    เสาร์ทอง
9
14 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกันต์กวี    มดแดง
1. นางสาวดวงดาว    มดแดง
15 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพรไพลิน    จำนงค์
1. นางสาริกา    เรืองศรีจันทร์
4
16 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์    สัมฤทธิ์
1. นางสาวนันทนา    แสงรัศมี
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................