งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 761
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    นามแสงผา
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพัชรี    จีระออน
1. นางสาวณัฐวรรณ    จันทร์สอน
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    โทนทอง
1. นางสาวกนกพร    เลิศฤทธิ์
6
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงพิมพิศา    แก้วเขียว
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงภีรดาวรรณ    หนองคาย
1. นางสาวขวัญเรือน    บำรุงชนม์
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จินตะกสิกรรม
1. นางสาวสุพัตรา    ภูจอมเดือน
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงวนิดา    การะเกตุ
1. นายนิรัติศรัย    ธรรมศร
8 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายไมตรี    สีดา
1. นางสาวรัตนา    ศรีดี
5
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายวรพงษ์    รอสุขพูล
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
4
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงมนพันธ์    จำปา
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................