งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 762
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์    บุญอยู่
1. นางพัชรีย์    สัมพันธ์อภัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    เวียงคำ
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
6
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    บุรีหลง
1. นางสาวณิชาภัทร    วงศ์สุรสีหนาท
9
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงภิญญาพัชร์    คงประเสริฐ
1. นางสาวพชรพร    ไขแสง
5
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า    สุวรรณศิริ
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงอาทมาฏ    เครือปันเป็ง
1. นางสาวจิราพร    เตียวตระกูล
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงนัธพร    ทิพย์วิเศษ
1. นางภัคจิรา    สมาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงอาจารี    องค์พระ
1. นางจรรยา    จันทร
8
9 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    เพ็งอุ่น
1. นางสุธัญญา    ใจแสน
4
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายสันติชัย    ใยคง
1. นางกชพร    เปียมาลย์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................