งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 763
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์    หุ่นสุวรรณ์
1. นางสาวอ้อมเดือน    อภัยภักดิ์
5
2 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    พ่อค้าไทย
1. นางจรรยา    ชื่นชม
4
3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงธนภรณ์    มณฑาสุวรรณ
1. นางสาวสุรีย์พร    ดอกลำเจียก
8
4 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกิติมา    บุตรดี
1. นางสาวธนภรณ์    ป้อมคำ
8
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงบุญณิสา    ทุมากรณ์
1. นางวิไลพร    แจ้งถิ่นป่า
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงเกศวรินทร์    ปุ่มเพ็ชร
1. นางสาวพรประภา    กุลน้อย
12
7 โรงเรียนวัดเทพนิมิต หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงพิมชนก    กะวะระพฤษ
1. นางพรเพ็ญ    จีนจรรยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงณัฐกมล    จันทร์จุฬา
1. นางสกุณา    พุทธปกา
11
9 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายอมรเทพ    หว่างใจธรรม
1. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    ภูหมื่น
1. นายอนุพงษ์    ปรากริม
7
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงปภาวี    เพาพาน
1. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
10
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สังข์ชม
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................