งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 764
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงจรียา    สีงาม
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
10
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    คำขะ
1. นางศิริกุล    เรืองรุ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ขุนศรี
1. นางสาวณัฐวรรณ    จันทร์สอน
13
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. นางสาวศศิธร    ดีเลิศ
1. นางสาวณิชาภา    แย้มกุล
5
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกรกนก    ด้วงอ่วม
1. นางสาวศศิธร    ศรีเสน่ห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    โสตธิพันธ์
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
10
7 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงรุจิรา    ทาจวง
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
12
8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นางสาวสุพัตตรา    เขียวเซ็น
1. นางศิริจรรยา    มูลชีพ
5
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงหทัยกานต์    เบญจพรหม
1. นายพงศ์พล    อ่อนพุทธ
7
10 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัณวีร์    ศรีหล้า
1. นางสาวกชพร    นัยน์ภัคร
4
11 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนิตยา    นิธุรัมย์
1. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
8
12 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา    กิ่งมณี
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
9
13 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงจิรภา    ติยะศรี
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................