งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายวุฒิกร    พูนเพิ่ม
2. เด็กชายพัสธร    จันทร์มาก
1. นางสาวน้ำฝน    ขันชัย
2. นางสาววราภรณ์    สุขพันธ์
9
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายพัฒนกร    วัฒนเกตกรณ์
2. เด็กชายอภิวุฒิ    ศิริทัย
1. นายสิทธิชัย    โชคประสิทธิ์คำ
2. นายเกรียงศักดิ์    บริสุทธิ์
5
3 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายธนกฤต    จั่นสกุล
2. เด็กชายจิฬา    ทองย้อย
1. นายวสุวัฒน์    เต็มเปียง
4
4 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญมา
2. เด็กหญิงนิลรัตน์    ชูอินทร์
1. นายนพดล    สามสาย
2. นายนพดล    สามสาย
6
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    มากมี
2. เด็กชายพิพรรธ    โสภณศักดิ์
1. นางศุภลักษณ์    เผือกโสภา
2. นางเบ็ญจา    วงษ์แหวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายกนกศักดิ์    ลาโสพันธุ์
2. เด็กหญิงสุชาดา    เขียวสะคู
1. นายปริญญา    กรุงกวี
2. นายเจษฎา    มณีล่ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัญชลิกา    จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงมาริกา    ทรดี
1. นายสิทธิพร    เสลา
2. นายสุรชัย    ผู้ชงแก้ว
7
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายทัตพล    แจ้งไพร
2. เด็กชายสุภัทรภูมิ    เลขยัน
1. นายสุวิชา    แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอาภรณ์    แก้วเขียว
8
9 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายปรเมศวร์    แสงทัพ
2. เด็กชายอัครชัย    เลี้ยวไธสง
1. นายจรัญ    เลิศฤทธิ์
2. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
9
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายสรรพวิชญ์    สุขประชา
2. เด็กชายภัทรพล    คำคง
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสายชล    วัฒนเกษกรณ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................