งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสรัญญา    จันทร์ประจำ
2. เด็กหญิงแพรวา    พรมทอง
3. เด็กหญิงภักสุภา    แสนงาม
4. เด็กหญิงอัชลิกา    หากันดา
5. เด็กหญิงสุภาพร    ห่านสิงห์
6. เด็กหญิงธันวา    สุระดม
7. เด็กหญิงปาริฉัตร    วิทยารัตน์
8. เด็กหญิงสุณิสา    จันทร์เดช
9. เด็กหญิงกมลวรรณ    สุวรรณสิงห์
10. เด็กหญิงสุชานันท์    สุนทร
1. นางพัชรา    มั่นต่อพงษ์
2. นางสาววรรณา    เดชอำพร
3. นางสาวสมลักษณ์    ก้อนทอง
2 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกชกร    เนียมทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สถาวร
3. เด็กหญิงกัญฐิดาพร    แข่งเพ็ญแข
4. เด็กหญิงวรัญญา    คำทอง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    มั่นเจียก
6. เด็กหญิงพิมพ์ทิพา    บุญงามขำ
7. เด็กหญิงเกวลิน    จิตรโสม
8. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา    ใจโอบอ้อม
9. เด็กหญิงณัฐติยา    สงวนเผ่า
10. เด็กหญิงกมลวรรณ    มุทธากรณ์
1. นายนิธินันท์    พาณิชย์โศภณ
2. นายบุรินทร์    ดำสนิท
3. นางสุกัญญณัฐ    ตะคร้อ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................