งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 770
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กชายธนภูมิ    นกเขียว
2. เด็กชายรัตนกร    คล้อยมาตร
1. นางสาวกนกพร    สุขสุวรรณ
2. นายเดชาวุธ    คุ้มแก้ว
5
2 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอัครพล    วิชาจารย์
1. นางสาวขวัญเรือน    มุจรินทร์
2. นางนันตพร    พัฒนศิริ
9
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    จันทวรรณ
2. เด็กชายวุฒิชัย    พุกบ้านเก่า
1. นางจันทร์จิรา    สุระดม
2. นางชนัญชิดา    ครุธพันธ์
8
4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายธีรพล    วัฒนเกตกรณ์
2. เด็กชายไพศาล    อ่อนศรี
1. นายสิทธิชัย    โชคประสิทธิ์คำ
2. นายเกรียงศักดิ์    บริสุทธิ์
7
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. นายภูวดล    พินิจย์กิจ
2. เด็กชายชัยภัทร    ขยันเกษกรณ์
1. นายประสิทธิ์    สิทธิชัย
2. นายสิวะ    ฟักขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายธวัชชัย    เต็มอุทัย
2. เด็กชายธีระเดช    สุระภี
1. นางพิมลพรรณ    ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์    ภู่ทอง
11
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายทัตพงษ์    มงคลปลื้ม
2. เด็กชายสุรชัย    สารสุวรรณ์
1. นายวันชัย    เสิบกลิ่น
2. นายสนาม    ศรีสุวรรณ
4
8 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทาจำปา
2. เด็กชายสีน้ำ    มะเจียกจร
1. นายบรรลือ    ทองย้อย
2. นายสมพร    หมั่นเจียก
9
9 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายวรากร    แห้วเพ็ชร
2. เด็กชายเทพทัต    มดแดง
1. นางสาวบุพชาติ    ชูบัว
2. นายพุทธิพัฒน์    วรอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายนัฐธพงษ์    ชูศักดิ์
2. เด็กชายกฤษตพงค์    คำมูล
1. นางสาวสารินีย์    เกษมุติ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายชัชพิสิทธิ์    จำปาทอง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์    บุญออน
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกษ์กรรม์
2. นางสาวราศรี    สดุดี
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................