งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 783
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ณรงค์มี
2. เด็กหญิงฐานันดร    บุญวรนุช
3. เด็กชายณัฐนันท์    วันทาดี
4. เด็กหญิงณิภาพร    ลองทอง
5. เด็กชายธนพัฒน์    เบญจประเสริฐ
6. เด็กชายพีรพล    บัวตูม
7. เด็กชายวรัชญ์    แก้วกัญหา
8. เด็กชายวิชชากร    ฉิมพลี
9. เด็กหญิงอภิสรา    พรมมา
10. เด็กหญิงอรชา    จาทา
11. เด็กชายอานนท์    ไตรยงค์
12. เด็กชายเดชา    สาโรจน์
1. นายดาวรุ่ง    ตะคร้อ
2. นายธงชัย    สุทธิประภา
3. นายบุรินทร์    ดำสนิท
4. นายปี่เพชร    คณนานนทธรรม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................