งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 787
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    ประทุมสูตร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    รูปทอง
1. นางสาวเบญจวรรณ    ธีระการกุล
8
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    พวงระย้า
2. เด็กหญิงณิชวรา    พูลศรี
1. นางนารีรัตน์    ทองทัศน์
2. นางสาวอมรรัตน์    สุพัฒน์
12
3 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวนัชยาพร    ทองอร่าม
2. เด็กหญิงญาณิศา    อินสุม
1. นางสาวพรประภา    อั๋นดอนกลอย
2. นางศิริพร    ชาเมืองกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายกิติศักดิ์    นรภาร
2. เด็กชายมงคลชนก    อินตาโสภี
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร    ไขแสง
6
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงธัญรดา    คำลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    พึ่งพรม
1. นางน้ำผึ้ง    กิกลิ้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ยงยิ่งพูน
2. เด็กหญิงภคพร    อ่อนสุข
1. นางสาวธนภรณ์    ป้อมคำ
2. นางสาวสุนันตา    ตั้งมั่น
11
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงขวัญจีรา    บุญกมุติ
2. เด็กหญิงบงกชกร    ครุธพันธ์
1. นางสาวจินดาพร    ชิดศิษฐ
2. นางวิไลพร    แจ้งถิ่นป่า
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงอพินญา    สุขยืน
2. เด็กหญิงชลลดา    ป้อมคำ
1. นางสกุณา    พุทธปกา
5
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สุรตระกูล
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    อุ่นทรัพย์
1. นายกฤษฎา    สุขสุวานนท์
2. นายรุ่ง    รอดจาก
7
10 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    วรอินทร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    มดแดง
1. นางจรรยา    จันทร
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
9
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    สุขีธรรม
2. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์    การภักดี
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
4
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    อินทร์สมบัติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    คุ่ยสว่าง
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
2. นางสาวณัฐฐินันท์    แจ่มใส
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................