งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายโชคทวี    สีธงบน
2. เด็กหญิงวีรดา    ชุมคำ
1. นางสุวนัจ    จิระมณี
2. นางสาวอัญชลี    บ้วนนอก
8
2 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กชายอนุวัต    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงปุญญิศา    เวชสำเภา
1. นางสาวพรประภา    อั๋นดอนกลอย
2. นางศิริพร    ชาเมืองกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดำสนิท
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เขียวสวัสดิ์
1. นางสาวกนกพร    สุขสุวรรณ
2. นางสาวประภาพร    เรืองผึ้ง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    โทนทอง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เอมสรรค์
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร    ไขแสง
9
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงณิชมน    คุ้มรอบ
2. เด็กหญิงอังศุมารินทร์    ทองพูล
1. นางน้ำผึ้ง    กิกลิ้ง
7
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    อยู่หนองฉาง
2. เด็กหญิงวีรยา    สีสมุด
1. นางศิริจรรยา    มูลชีพ
2. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
5
7 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ขาวใส
2. เด็กชายภูพิพัฒน์    จิตกล้า
1. นางสาวนรัฐวัลล์    เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
11
8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายพนม    น้ำพุ
2. เด็กชายทัศกร    ภูเหม็น
1. นางสาวปัทมาพร    ฉายชัยภูมิ
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
6
9 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์    รัตนาจารย์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    ฉิมเดช
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
4
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงจันสุดา    สังวรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เขียนนอก
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
2. นางสาวทศพร    แสงรื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    แก้วเพ็ชร์
2. เด็กหญิงนิชา    โม้อุ้ย
1. นางสาวนันทนา    แสงรัศมี
2. นางสาววันดี    ยอดอ่วม
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................