งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 793
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. นางสาววนิดา    สุขเหลือง
2. นางสาวณัชนันท์    ฮาดดา
3. นางสาวณัฐกมล    คนทา
4. นางสาวหนูพลอย    เพ็งภู
5. เด็กชายดนุสรณ์    ทองไทย
6. เด็กชายวสันต์    พลกล้า
7. เด็กชายภาณุเดช    แก้ววิชัย
8. เด็กหญิงอรยา    ฤมิตร
1. นายชัยวัฒน์    จันทหอม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงภาณุมาศ    นุชแสง
2. เด็กหญิงพรวลัย    โมครัตน์
3. เด็กหญิงกฤตพร    กระต่ายจันทร์
4. เด็กหญิงรัตนา    กลิ่นทับทิม
5. เด็กหญิงวรนุช    จีนอ่อน
6. เด็กชายสุขิตกุล    ใจหลัก
7. เด็กชายอนุกูล    อินทพันธ์
8. เด็กชายศิวกร    ทองรัตน์
9. เด็กหญิงมนัสษญา    ดัดธุยะวัฒน์
10. เด็กชายธนพนธ์    มาคะบุตร
1. นายกฤษฎา    สุขสุวานนท์
2. นางสาวจันทพร    ธีรนันทน์
3. นางวิชา    แสนหาญ
4. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกนกพร    จีนวัง
2. เด็กหญิงธนภรณ์    เนียมกลัด
3. เด็กหญิงนิรชา    ภูมิพันธ์
4. เด็กหญิงปฐมพร    หร่ายเนียม
5. เด็กหญิงพรธิตา    อนุศรี
6. เด็กหญิงภรณ์อำภา    จันทร์ศรี
7. เด็กชายสายชล    ศรีน้อย
8. เด็กหญิงสุชานันท์    วิญทะไชย
9. เด็กชายอนิวัต    แสงสุด
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ    น้อยนิ่ม
11. เด็กชายเพทาย    บัวลอย
12. เด็กชายโชคชัย    เลิศศิริสวัสดิ์
1. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
2. นางสาวสมใจ    มุมาน
3. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................