งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 794
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงรดา    เกรเวอร์สัน
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
11
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงภัทรภร    วรนิพิฎ
1. นางพัฒนา    ยิ้มหนองเต่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    ใจเย็น
1. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
13
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจิรสุดา    มาเจริญ
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
7
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงอัญชิสา    อ่อนผาง
1. Mr.Ricky    Carrol
8
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงนภสร    ครองแห้ง
1. นางสาวอาพาภร    ชาตาสุข
10
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงธิษตยา    ยิ้มพะ
1. นางวัฒนา    ชื่นดอนกลอย
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายอริสรา    อภัยนุช
1. นางสาวสาลินี    เลขยัน
6
9 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    คณฑา
1. นางสาวกำไร    ชัยโชคบวร
12
10 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณัชยา    สุขศรี
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ทับปั้น
1. นางสุธิมา    สมถะธัญการ
5
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทิสา
1. นางสาวขวัญภิรมย์    อนุชิต
9
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายธนบูรณ์    ชวดเปีย
1. นางเบญจวรรณ    อกนิษฐวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................