งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 795
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    บุญสง่า
1. นางเจียระไน    ธีระจารี
5
2 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ใจหาญ
1. นางสาวศิริรัตน์    เสือหาญ
9
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    สุปุณณะ
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงอริสรา    เขียวฟัก
1. นางสาววชิรคณา    เปรมจิตต์
4
5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงเมธิกานต์    มงคลศิริ
1. MissCristina Gallila    Bayona
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ดิษเจริญ
1. นางสาวพัชรี    สอนเมือง
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุขสุด
1. นางสาวปราณปรียา    หุมมาลี
12
8 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    รุ่งเรือง
1. นางสาวกำไร    ชัยโชคบวร
8
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัลยากร    ใจแสน
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
9
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงธันยพร    วงษ์สุวรรณ
1. นางสาวนิธิประภา    ยิ้มพะ
7
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณัฐชา    คำสาย
1. นางสาวสิริปอรินทร์    สิงห์โตทอง
11
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    กันต์งาม
1. นางเบญจวรรณ    อกนิษฐวงศ์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................