งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 796
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวรนุช    เทียนทอง
1. นางสาวทิฆัมพร    จันทร์ฉาย
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงณัฐพร    พันธ์มาล
1. นางจารุวรรณ    วงษ์เกษกรณ์
4
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    วิชยา
1. นางวิภาวรรณ    เกิดศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    กระแหน่
1. นางณิชาดา    พิศนอก
5
5 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงรสริน    วัฒนวิกย์กรรม
1. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงภานุมาศ    นุชแสง
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงประภาศิริ    ศิริบุญเรือง
1. นางสาวสุภาวดี    วงศ์ประทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................