งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สุขเกต
1. นางสาวอ้อมเดือน    อภัยภักดิ์
7
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกวีกร    ราวพิมาย
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
5
3 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงนิพาดา    แสงศรี
1. นางสาวปิยภักดิ์    นุ่นชูผล
7
4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงนภานันท์    ไชยนามสถิตย์
1. นางสาวสุรีย์พร    ดอกลำเจียก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงเมทาวดี    มณีฤทธิ์
1. นางสาวนันทนา    คำพันธุ์
9
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงสุริษฎา    มุทิตา
1. นางวิไลพร    แจ้งถิ่นป่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    สานุทิตย์
1. นางสาวพรประภา    กุลน้อย
13
8 โรงเรียนวัดเทพนิมิต หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงพรรณฑิตรา    ทองสุพรรณ์
1. นางพรเพ็ญ    จีนจรรยา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายพิตตินันท์    รุททองจันทร์
1. นางสาวเรวดี    โพธิ์มูล
11
10 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายอัครพล    คำชนะ
1. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
4
11 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงสุมลทา    มดแดง
1. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
5
12 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงมัณฑณา    จุฬมุสิก
1. นางสุธัญญา    ใจแสน
12
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    บางจักร
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................