งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 800
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงปาณิศา    เพิ่มเขตกรรม
1. นางเจียระไน    ธีระจารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกชกร    นิลกุล
1. นางสาวอริสรา    ทองทำดี
10
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงชลดา    อ่ำมั่นใจ
1. นางสาวขวัญจิตต์    วรชินา
6
4 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงฉันทิศา    จันทรักษ์
1. นางสาววชิราคณา    เปรมจิตต์
5
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา    กันยา
1. นางสาวสุลัดดา    ชาวป่า
8
6 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงศยามล    ป้องทอง
1. นายศักดิ์ดา    ทิพวรรณ์
9
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    วงค์โอษฐ
1. นางชุติกาญจน์    บัวตูม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านวังพง บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา    จ่ายจันทร์
1. นางสาวสุพรรณิการ์    เส็งหนองแบน
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงเกศณพพร    รงค์ทอง
1. นางสาวดาริกา    รอดไผ่
10 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สุขสำราญ
1. นางสาวพรทิพย์    คำภูอ่อน
7
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายพิพัฒน์    วงษ์อำมาตย์
1. นางสาวนิธิประภา    ยิ้มพะ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายพงศกร    ลีสี
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................