งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 801
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวัฒรินทร์    เหล็กกล้า
1. นางสาวทิฆัมพร    จันทร์ฉาย
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงพจนีย์    บุรีสูงเนิน
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    หัสแดง
1. นางวิภาวรรณ    เกิดศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงอภิสรา    แปลกภิรมย์
1. นางนิธินันท์    พาณิชย์โสภณ
4
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชมชื่น
1. นางวิชา    แสนหาญ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา    จำปา
1. นางไข่มุก    สดุดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................