งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 802
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงออมสิริ    เงียบกระโทก
1. นางเจียระไน    ธีระจารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    จูสิงห์
1. นางสาวขวัญจิตต์    วรชินา
5
3 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายกมลภพ    ยศนันท์
1. MissCristina Gallila    Bayona
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงปลีณา    ประเสริฐกุลศักดิ์
1. นางสาวนัฐกานต์    ยิ้มพะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จงเขตการ
1. นางสาวสาลินี    เลขยัน
6
6 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธันวา    กาฬภักดี
1. นางสาวณัฐสุดา    พลอยแดง
4
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    สาแก้ว
1. นางสาวน้ำทิพย์    ยอดเพ็ชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................