งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 810
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอาภัสรา    แร่เพชร
1. นางสาวจิราภรณ์    สิงจันลา
4
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปิยะดา    ชัยบุรี
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    เมรินทร์
1. นางจารุวรรณ    วงษ์เกษกรณ์
2. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
10
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กชายจตุพล    ศรีพนมวัลย์
2. เด็กชายกัมปนาท    อุ่นตา
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
2. นายชัยณรงค์    ศรีเดช
6
4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายปัณฑธร    เก่งกิจการ
2. เด็กชายก่อเกียรติ    อินทร์จันทร์
1. Mr.Ricky    Carrol
2. นางสาวสุลัดดา    ชาวป่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงฑิตยา    บ้านมอญ
2. เด็กหญิงญารินดา    สังขพรรณ
1. นางสงกรานต์    นิ่มช้ำ
5
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงปุณณภา    ฤทธิ์บุญ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    คงเวียง
1. นางสาวชนันชิดา    หนองคาย
2. นายอาณัฐ    ไตรศรีวิรัตน์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายปรเมธ    เถื่อนบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ธุระมาณ
1. นางสาวจุฑามาศ    นักสำรวจ
2. นางสุนทรี    แก้วงาม
12
8 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    หะชะยัง
2. เด็กหญิงพีรดา    วงษ์ดวงดำ
1. นางสุพรรษา    คณฑา
11
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณัฐรำไพ    พุ่มจำปา
2. เด็กชายอดุลย์ฤทธิ์    นามวิวัฒน์
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
2. นางวิชา    แสนหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงรัตนาวลี    ทัพมาก
2. เด็กหญิงศศินิภา    น้อยวงษ์
1. นางสาวนิภาดา    ฉลาดแย้ม
2. นางสาวสุธิมา    สมถะธัญการ
8
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพนารัตน์    ทองลอย
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    มีอาญา
1. นางสาวสิริปอรินทร์    สิงห์โตทอง
9
12 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กชายณัชพล    อ่อนบาง
2. เด็กชายรัชชานนท์    ทูลมาลย์
1. นายปรีชา    ลำดวน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................