งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 811
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์    คำอินทร์
2. เด็กหญิงชัญญา    คำเที่ยง
1. นางสาวศิรประภา    พันธ์พงษ์
2. นายไชยกร    กุณฑลทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงชลลดา    สุโชคพิภพกุล
2. เด็กชายทินภัทร    มั่นคง
1. นางสาวญดาวรรณ    ประสพ
2. นางสาวณัฐฐา    ปานแดง
7
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงดารุณี    โค้จันทร์
1. นางสาววธัญวรัตน์    ผิวเรือง
2. นางอุทุมพร    ทองมาก
9
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    น้อยเขียว
2. เด็กหญิงวรรณนิษา    ประสาทสงค์
1. นางจารุวรรณ    วงษ์เกษกรณ์
2. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
5
5 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทองคำ
2. เด็กชายธีรพงษ์    พันธ์เขียน
1. นางสาวจุฑามาศ    นักสำรวจ
2. นางสุนทรี    แก้วงาม
8
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพรรณทิพภา    เพ็ชเนียม
2. เด็กหญิงเอมมิกา    จิตกล้า
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
2. นางวิชา    แสนหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายอรรถพล    พิทักษ์วนาราษฎร์
2. เด็กชายพศุตย์    มดแดง
1. นางจรรยา    จันทร
2. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
6
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณิชการต์    ป้อมคำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์    พรมมา
1. นางสาวสิริปอรินทร์    สิงห์โตทอง
2. นางสาวสุภาวดี    วงษ์ประทุม
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงคันธารัตน์    ฟักเขียว
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    เกลี้ยงดี
1. นายจักร์ชัย    ธรรมสอน
2. นางไข่มุก    สดุดี
4
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายธารา    ชาบำเหน็จ
2. เด็กชายอนุภัทร    จันทิมา
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
2. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................