งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 816
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายปรัชญา    พุ่มทอง
2. เด็กชายนิมิตชนก    สายหยุด
3. เด็กชายนัทธพงศ์    ดุลยชาติ
4. เด็กชายเด็กชายศิวกร    ฤทธิยา
5. เด็กชายพงศกร    ชื่นรำพันธุ์
6. เด็กชายชุติเทพ    ต่างทอง
7. เด็กชายกฤษดา    นนทภาพ
8. เด็กชายวีรภัทร    เฟื่องศิลา
9. เด็กชายวีรภาพ    เฟื่องศิลา
10. เด็กชายอดิศร    หนุนกลาง
1. นายอุทัยวุฒิ    สาสะนะ
2. นายเรวัติ    หอมมาลัย
3. นางสาวเสาวภา    ชูศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปุณยาพร    ศรไชย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปู่บุตรดี
3. เด็กหญิงวรกานต์    ทองถม
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ    จันทร์เสน่ห์
5. เด็กหญิงณันทกานต์    ปานสิงห์
6. เด็กหญิงวันวิสา    ชีพนุรัตน์
7. เด็กหญิงกนกพร    กรึงไกร
8. เด็กหญิงปราณธนา    บุญทวี
9. เด็กหญิงรจนา    ฤทธิ์เดช
10. เด็กหญิงชลิตา    พันธ์รอด
1. นางสาวปนัดดา    ศรีแจ่ม
2. นางสาวพัทธนันท์    อินทรพิมพ์
3. นางมณี    มหันตรัตน์
4
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายกฤษฎา    ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายกิตติ    พะยิ้ม
3. เด็กชายณัฐพนธ์    โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพงศกร    บัวเทศ
5. เด็กชายพีรวิชญ์    สุพัฒน์
6. เด็กชายยศพัฒน์    อ่ำดอนกลอย
7. เด็กชายรัชชานนท์    สุขสุด
8. เด็กชายศุภกิจ    ห้อยฟัก
9. เด็กชายเมธัส    ศรีสนธิ์
10. เด็กชายธนพัฒน์    ทุมากรณ์
1. นายทิวากร    อินเล็ก
2. นางสาววรรษมน    วโรตมะวิชญ
3. นางสาวสุดารัตน์    คุณชื่น
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    คำคุณเมือง
2. เด็กหญิงนงนภัส    สมศรี
3. เด็กหญิงเขมจิรา    ชาญวิชา
4. เด็กหญิงณัฏฐา    เกียรติธนพัฒน์
5. เด็กหญิงธนกร    แกล้วเขตการ
6. เด็กชายนวพล    รุททองจันทร์
7. เด็กชายแทนชัย    พันธุเมฆ
8. เด็กชายพีรพัฒน์    แจ้งถิ่นป่า
9. เด็กชายพชรพล    คำมัน
10. เด็กชายสุริยะ    กีตา
1. นายนรินทร์    มนัสตรง
2. นางสาวนิศารัตน์    ฟักเขียว
3. นางบุญญาพร    ทองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................