งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 818
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์    โพธิหา
2. เด็กชายวีรภัทร    ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายบารมี    เสือสุด
4. เด็กชายทวีทรัพย์    สุขสะอาด
5. เด็กชายศุภลักษณ์    จันทร์สงเคราะห์
6. เด็กชายณัฐนันท์    วันทาดี
7. เด็กชายจินวัฒน์    ทองบุญ
8. เด็กชายคมสัน    เปาจีน
9. เด็กชายกฤษดา    ดีแถลง
10. เด็กชายอภิณัฐ    หาวิชา
1. นายธงชัย    สุทธิประภา
2. นายบุรินทร์    ดำสนิท
3. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายกิตติพจน์    ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายจรูญ    มะลิต้น
3. เด็กชายธนกร    พรมมา
4. เด็กชายนฤเดช    คณฑา
5. เด็กชายนัฐภูมิ    ชาวป่า
6. เด็กชายพรรณเชษฐ์    จรรยาลักษณ์
7. เด็กชายภูมรินทร์    ชาวป่า
8. เด็กชายวัชรพงค์    ดอนจอหอ
9. เด็กชายสิรวิชญ์    สุขยืน
10. เด็กชายสุรวัช    โต๊ะทอง
1. นางสาวฐิฌารัชต์    เกิดแดง
2. นายวิวิว    ทองล้น
3. นางหัทยา    ใยแจ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................