งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 823
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทรัพย์สิน
1. นางสาวปวริศา    เลี่ยมพุด
12
2 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ลานสัก 3 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ทองทา
1. นางสาวจีรนุช    พันธ์รุ่งมณี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    โพธิ์แจ้ง
1. นางสาวเย็นฤดี    มดแดง
14
4 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงสโรชา    บุญฤทธิ์
1. นางวัฒนา    เหมะ
5
5 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงวรัทยาภรณ์    เล็กสิงห์โต
1. นางสาววนิดา    แห้วเพ็ชร
9
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ไม้สนธิ์
1. นางสาวสุนันตา    ตั้งมั่น
13
7 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงตรีชฎา    วีระพันธ์
1. นางเพ็ญพร    หนองไผ่
6
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพรชนัญญ์    จันทฤก
1. นางจุฑารัตน์    นาควัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เขียนเขียว
1. นางนิสา    ทองศรีสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บุญคง
1. นางสาวดวงพร    นิลภูมิ
4
11 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    บารมี
1. นางกานดา    โตล่ำ
9
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงปรียาภัทร์    ใจแสน
1. นางสาวณัฐชยา    ลิลา
7
13 โรงเรียนบ้านพุบอน บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงจรัสทิพย์    ขอสุข
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
7
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายปณิธาน    ประถมพาส
1. นางธัญญชล    นุ่มหอม
14
15 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    จันทร์ศรี
1. นางสาวบำรุง    เงินยวง
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................